Готовые работы

Курсовая на тему Економічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства

Автор

Nauzumi

Nauzumi

14%


Цена: 1000.00 руб

Работы нет в наличии.


Написать курсовую на заказ
Продать курсовую

Информация

Курсовая по Экономика, язык украинский, 74 страниц.
Стоимость работы 1000.00 руб.

Оглавление

ВСТУП……………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти методики економічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємства……………………………………………………….5
1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства…………………………...5
1.2. Інвестиційні проекти: економічна сутність, їх місце та роль у розвитку ринкової економіки………………………………………………………………………………………….9
1.3. Критична оцінка висвітлення аналізу інвестиційної діяльності в літературі…………..14

РОЗДІЛ 2. Методика економічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємства……………………………………………………………………………………20
2.1. Фінансова ефективність інвестиційних проектів: статичні та динамічні методи оцінки…………………………………………………………………………………………….19
2.2. Методологія економічного аналізу ефективності фінансових інвестицій підприємства…………………………………………………………………………………….31
2.3. Методи і показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства ……………...37
РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві ВАТ «Геліос»…………………………………………………………………...48
3.1. Економічна характеристика ВАТ «Геліос»……………………………………………….58
3.2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства ВАТ «Геліос»……………………...65
3.3. Розробка пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства ВАТ «Геліос»……………………………………………………………………………………...

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….69
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………71
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………74

Введение

Становленню ринкових відносин у виробничій сфері України перешкоджає комплекс чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Проблеми, які виникають при цьому, пов’язані, з одного боку, з нестачею інвестиційних ресурсів, що спрямовуються у виробничу сферу, і з іншого - із слабкими підприємницькими мотиваціями виробничого використання цих ресурсів. Такий стан справ зумовлює необхідність теоретичного обґрунтування і практичного введення в дію факторів, що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості промислових підприємств.
Інвестиції відіграють виключно важливу роль в діяльності підприємства, вони необхідні, в першу чергу, для простого і розширеного відтворення виробництва, структурних змін, максимізації прибутку і на цій основі – для вирішення багатьох соціальних проблем, а також для забезпечення нормального функціонування підприємства в майбутньому, стабільності його фінансового становища. Це потребує комплексного і системного підходу, вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду, проведення досліджень та відповідних методичних розробок.
Широке коло питань, пов’язаних з дослідженнями оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств, знайшло відображення в працях відомих зарубіжних вчених-економістів: Ю. Блеха, Е. Брігхема, У. Гетце, Г. Мунцеля, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та ін. Значний внесок в економічну теорію з проблем інвестиційної політики та управління інвестиціями належить українським вченим І.О. Бланку, А.А. Пересаді, В.М. Гриньовій, В.С. Пономаренку, П.Г. Перерві, П.А. Орлову, а також російським вченим В.В. Ковальову, Р.А. Фатхутдінову, В.В. Шеремету, Васюренку, А. Гальчинському, В.Геєць, В. Гриньовій, І. Лукінову, П. Орлову, В. Пономаренку, М. Сіроштан, А. Яковлєву, В. Черненку, М. Чумаченку та ін.
Але у фундаментальних роботах перелічених вчених відсутня єдина точка зору стосовно обґрунтування залежності інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання від сфери діяльності, стадій життєвого циклу і впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків, відсутність єдиної методології визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Практично немає системних розробок з оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Недостатня розробка цих проблемних питань, а також їх методична та практична значущість визначили вибір теми, мету та задачі роботи.
Об’єктом дослідження є процеси є господарська діяльність виробничого підприємства ВАТ «Геліос», яке займається виготовленням керамічних виробів: цегли та керамічної плитки.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань, пов’язаних з економічним аналізом ефективності інвестиційної діяльності.
Мета роботи – є дослідження та теоретичне обґрунтування сукупності теоретичних положень, виявлення проблемних питань, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення методики оцінки ефективності інвестиційної діяльності, зокрема інвестиційної привабливості підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства.


Виходячи з цієї мети, було сформульовано і вирішено такі задачі дослідження:
- провести огляд літературних джерел та виявлення проблемні питання, етапи та джерела оцінки ефективності інвестиційної діяльності,
- визначення основних теоретичних понять досліджуваної теми : «інвестицій» «інвестиційної діяльності підприємства»,
- аналіз проблем та різних підходів до визначення економічної сутність інвестиційних проектів та їх місця та ролі у розвитку ринкової економіки ,
- ознайомлення з існуючими методиками аналізу ефективності інвестиційної діяльності,
- здійснити аналіз інвестиційної привабливості підприємства ВАТ «Геліос»,
- розробити пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства ВАТ«Геліос».
В процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи дослідження: спостереження і узагальнення; аналіз і синтез; а також використано конкретні методи порівняння і групування, екстраполяції.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 37 найменуваннями. Робота викладена на 71 сторінках машинописного тексту, подано 27 рисунків та 26 таблиць.

Заключение

В сучасних умовах розвитку економіки України та її структурної перебудови особливе значення має оновлення виробничого потенціалу підприємства. Необхідною передумовою його прискорення і забезпечення на цій основі сталого й конкурентоспроможного функціонування та розвитку підприємств є необхідна та достатня наявність інвестиційних ресурсів та можливість їх залучення з урахуванням інвестиційної привабливості підприємств.
В умовах загальної структурної кризи, низької ефективності економіки, незавершених процесів реструктуризації виробничої сфери як на макро-, так і на мікрорівні загострюються проблеми виробничого інвестування підприємств. Внаслідок дії комплексу негативних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища виробництво, як об’єкт інвестування, залишається найменш привабливою сферою, загострюється конфлікт підприємства з зовнішнім середовищем. Тому значною мірою можливості розвитку інвестиційних процесів визначаються не формальними актами формування приватних (колективних) форм власності, а тими можливостями ефективного господарювання, які в зв'язку з цим створюються у внутрішньому і зовнішньому середовищі як самими підприємствами, так і механізмом державного регулювання.
Інвестиційна діяльність є об’єктивним процесом (що має свою логіку), який розвивається відповідно до властивих йому закономірностей, і відіграє вирішальну роль у діяльності підприємства.
Інвестиційна політика підприємства є складовою загальної стратегії підприємства та полягає у виборі і реалізації ефективних шляхів розширення обсягу активів для забезпечення основних напрямків його розвитку, фінансової стійкості, зростання потенціалу підприємства та впровадження новітніх технологій. Підставою для формування інвестиційної політики підприємства є оцінка інвестиційної привабливості усіх об’єктів інвестиційного ринку: держави, галузі, регіону, окремого підприємства.
Інвестиційну привабливість підприємства – це характеристика його фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку й можливостей залучення інвестиційних ресурсів. На інвестиційну привабливість підприємства впливають ефективність використання інвестиційних ресурсів, маркетингові дослідження та результати фінансово-господарської діяльності.
Підприємство, як потенційний об’єкт інвестування, потребує також проведення оцінки його інвестиційної привабливості. Фактична відсутність методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств не дозволяє інвесторам оцінити можливості підприємств України як потенційних суб’єктів. При визначенні інвестиційної привабливості окремого підприємства, як потенційного об’єкту інвестування, необхідно враховувати привабливість мезоекономічного рівня, результати фінансово-господарської діяльності, руху грошових коштів, стадії життєвого циклу підприємства та ступінь ризиків внутрішнього й зовнішнього середовища.
Для успішного вирішення проблеми залучення та реалізації інвестицій потрібні, зокрема надійні методи визначення економічної ефективності інвестицій, інвестиційних проектів та інвестиційної привабливості, тому нашим наступним кроком стало дослідження існуючих методик та вибір найбільш узагальненої та дієвої.
Наступним нашим кроком стала оцінка інвестиційної привабливості підприємства на прикладі ВАТ «Геліос» за допомогою методики наведеної в другому розділі курсової роботи. Ми оцінили діяльність підприємства лише за період 2006– 2008 років за показниками фінансової стійкості, ділової активність, майнового стану, ліквідності активів, рентабельності та інвестиційної привабливості.
Отримані результати свідчать про негативний стан діяльності підприємства, воно є інвестиційно непривабливим для потенційних інвесторів та знаходиться в передкризовому стані. У підприємства катастрофічно не вистачає власних оборотних засобів; його дебіторська заборгованість не може перекрити кредиторську. Причинами цього можуть бути як внутрішні (неефективне управління наявними ресурсами, неефективна інвестиційна політика, велика затратність виробництва, застаріле обладнання тощо) чи зовнішні (несприятливий клімат в даній галузі, сильний податковий тиск, інфляційні процеси).
Тому керівництво підприємства ВАТ «Геліос» повинне розробити заходи щодо подолання негативних явищ та підвищення інвестиційної привабливості, якщо воно бажає працювати й надалі. Якщо ж ні, то логічним буде ліквідувати підприємство або його реорганізувати.
Оскільки підприємство характеризується незадовільним фінансовим станом, то менеджерам потрібно тримати під постійним контролем роботу підприємства. Слід звертати особливу увагу на такі показники, які свідчать про незадовільний фінансовий стан підприємства: брак обігових коштів, неодержання кредитів, зменшення надходження грошових коштів від господарських операцій, падіння ціни цінних паперів, випущених підприємством, невиконання своїх зобов'язань та ін.
Виходячи з того, що попередньою умовою підвищення інвестиційної привабливості підприємств є їх фінансове оздоровлення, шляхами його здійснення може бути: використання механізму кредитування, а також змін у амортизаційній політиці, реструктуризація підприємствв. Звичайно, сама по собі реструктуризація не є основним методом підвищення ефективності роботи підприємства, але стартові передумови для такої роботи вона здатна створити.
Одним із важливих чинників, що визначають інвестиційну привабливість підприємств, є удосконалення корпоративного управління. Суть механізму корпоративного управління виводиться з протиріччя між капіталом-власністю і капіталом-функцією. В міру зростання масштабів виробництва зростає і складність управління ним. Подальше поєднання вказаних функцій стає обўєктивно неможливим. У акціонерній формі капіталу суперечність двох його сторін досягає вищого ступеня і вирішується за допомогою створення механізму корпоративного управління.
Саме відсутність належного механізму корпоративного управління в Україні є істотним гальмом, що перешкоджає притоку інвестицій. При цьому найбільш доцільним способом реалізації механізму корпоративного управління є поєднання елементів добровільності і обов’язковості, з наголосом на посилення контролю з боку держави (передусім Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) за умови дотримання тих вимог корпоративної моделі, які закріплені в законодавчому порядку.
Тому формування сучасної моделі корпоративного управління є необхідною умовою підвищення ефективності діяльності та інвестиційної привабливості значного корпоративного сектора, представленого акціонерними товариствами відкритого і закритого типів. Акціонерні товариства, що представляють пріоритетні напрями розвитку національної економіки, стикаються з істотними труднощами в організації руху фінансових, у тому числі і інвестиційних потоків, виникненням корпоративних протиріч і неготовністю менеджменту до ефективної організації виробничо-господарської діяльності.
Поряд з узагальненням умов забезпечення інвестиційної привабливості виробничої сфери, проведений аналіз дозволив виділити ті першочергові заходи, які повинні сприяти підвищенню інвестиційної привабливості підприємства, а саме:
- розробка методики і нормативної бази для поквартальної індексації амортизаційних відрахувань на підприємствах, розрахованих на найближчі три – чотири роки з метою відновлення дійсної економічної вартості реальних активів;
- визначення спеціального порядку формування податкової бази, що розширюється внаслідок зростання вартості виробничих фондів підприємств;
- формування механізмів використання коштів, що нагромаджуються в амортизаційних фондах підприємств, з метою посилення їх цільового використання на потреби капітального ремонту, модернізації і реконструкції виробництва та ін.
Також на підприємстві існують джерела резервів збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції, зниження собівартості продукції, удосконалення маркетингової політики.
Основними джерелами резервів збільшення обсягу виробництва на підприємстві є : покращення управління трудовими ресурсами, покращення використання засобів праці, покращення управління предметами праці .

Список литературы

1.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.11.1994р. № 334/94-ВР // http://www.zakon1.rada.gov.ua.
2.Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII - ВР// http://www.zakon1.rada.gov.ua.
3. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій» № 22 від 23.02.1998 р. // http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1036.155.1&nobreak=1.
4. Азарова А. О. Розробка системи підтримки прийняття рішення щодо оцінки привабливості інвестиційних проектів / А. О. Азарова // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 9–52.
5. Азарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / А.О.Азарова, Д. К. Бершов // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 20. – С. 78–88.
6. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / С. Аптекар // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 42–50.
7. Безнащенко М. В. Обґрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М. В. Безнащенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6 (85). – С. 13–18.
8. Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій / Т. Бень // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 12–19.
9. Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз / Т. Бень // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 41–46.
10. Бережна І. Ю. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій / І. Ю. Бережна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4 (83). – с.68–72.
11. Бондар М. І. Стан та вдосконалення аналізу ефективності інвестицій / М. І. Бондар // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 8–11.
12. Василик Д. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Д. О. Василик // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 93–103.
13. Великий Ю. Проблема оценки эффективности инвестиций / Ю. Великий, М. Онищенко // Бизнес Информ. – 1998. - №13/14. – С. 90 – 92.
14. Ворсовський О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності / О. Л. Ворсовський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 3. – С. 87–90.
15. Демиденко О. А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів / О. А. Демиденко // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2007. – № 606. – С. 27–35.
16. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. / А. П. Дука. – [ 2-ге вид.] – К. : Каравела, 2008. – 432 с.
17. Економ аналіз: навч. посібник [для студ. вищ. навч. зал. спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 680 с.
18.Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін., за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
19. Загвойська Л. Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів: навч. посібник / Л. Д. Загвойська, Т. Є. Масенко, М. М. Якуба. – Львів: Афіша, 2006. – 320 с.
20. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партін Т.О. Інвестиційний словник: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 512 с.
21. Захарченко А. И. Проблемы планирования инвестиционной деятельности предприятия / А. И. Захарченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – №7. – С. 20–30.
22. Козик В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / В. В. Козик // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 59–63.
23. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник / Т. В. Майорова. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.
24.Макарій Н. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств// Економіст. – 2001. – № 10. – с.52-60.
25.Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / Є. В. Мних. – К. : Київський національний торгівельно-економічний ун-т, 2008. – 514 с.
26. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. – 490 с.
27. Мощенський С. З. Економічний аналіз: підр. [для студ. економ. спец. вищ. навч. закл.] / С. З. Мощенський , О. В. Олійник; за ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 700 с.
28. Пилипенко Л. П. Фінансовий аналіз як інструмент оцінки рівня ризику інвестора / Л. П. Пилипенко // Фінанси України. – 1997. – № 1. – С. 80–85.
29. Савицька Т. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Т. В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654 с.
30. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: навч. посібник / Н. В. Тарасенко. – [3-тє видання, перероб.]. – Львів : «Новий світ – 2000», 2004. – 344 с.
31. Фінансово-економічний аналіз : підруч. / [Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М.Т. та ін.]; під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.
32. Хотомлянський О. Порівняння методів визначення економічної ефективності інвестицій / О. Хотомлянський, П. Знахуренко // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 82–86.
33. Шевчук В. Я. Основи інвестиційної діяльності / В. Я. Шевчук, П. С. Рогожин. – К. : Агенезія, 1997. – 384 с.
34. Штапаук С. Анализ внутренней нормы доходности инвестиционного проекта / С. Штапаук // Бизнес Информ. – 1998. – № 6. – С. 80–82.
35. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : комплекс лекцій / Б. М. Щукін.– К. : МАУП, 2002. – 128 с.
36. Яструбецька Л. С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства / Л. С. Яструбецька // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С.101 – 109.
37.Основні показники розвитку промисловості за 2000–2005 роки // http://www.ukrstat.gov.ua

Похожие работы


Вы можете найти ещё курсовая по Экономике. Не нашли работу? Закажите авторское написание по вашим требованиям.